I TEENUSE SISU

 NÕUSTAMISTEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus  kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

 

Teenuse eesmärk

Sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 1                                                                      

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1

Keila LvK määrus nr. 3, 29.01.2002

Keila LvK määrus nr. 4, 31.01.2006 "Riigieelarvest eraldatud vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ning kord"

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010“Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”     

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017

                                                         

Teenuse sisu kirjeldus

·         Informatsiooni jagamine Keilas pakutavate sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta.

·         Info jagamine kliendi võimaluste, õiguste ja tagajärgede kohta võimaldamaks kliendil teha valikuid.

·         Abi teenuste leidmisel ja saamisel/suunamisel väljaspool sotsiaalkeskust. 

·         Abi osutamine dokumentide vormistamisel: Pensioniametile, Arstliku Ekspertiisi Komisjonile, Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, teistele ametiasutustele oma pädevuse piirides.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn või kelle lähedased elavad Keila linnas.    

 

Teenuse osutamise maht

Ei ole määratletud. Pikema kestvusega nõustamiste tarbeks lepitakse kokku mõlemale osapoolele sobiv aeg.     

                                                                   

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

·         Esmase nõustamise saamiseks pöördub isik infosekretäri poole.

·         Nõustamine toimub juhtumitöö alusel, vajadusel suunatakse edasi teise töötaja juurde.

 

Kord aastas kokkuvõte Keila Linnavalitsusele nõustatavate arvu kohta.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Sotsiaalnõustamist osutav töötaja teeb koostööd juhtumisse puutuvate ametkondadega.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Nõustamist osutatakse sotsiaalkeskuses, telefoni ja e-kirja teel tööpäeviti.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Keila linna elanikele on nõustamine tasuta. Tasuda tuleb dokumentide paljundamise ja postikulu eest, juhul kui dokumente ei vormistata sotsiaalkeskuse teenustele suunamiseks.

Kooskõlastatult isiku elukohajärgse linna- või vallavalitsusega osutatakse nõustamisteenust isikutele väljaspoolt Keila linna. Teenuse hind teistele omavalitsustele määratakse Keila Linnavalitsuse korraldusega.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Kutsealase ettevalmistusega töötaja, kes omab ülevaadet sotsiaalvaldkonna  seadusandlusest. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide delikaatsete isikuandmete turvalise käitlemise eest.