I TEENUSE SISU

TUGIISIKUTEENUS TÖÖEALISELE ISIKULE

Teenuse eesmärk

Tööealise isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tööealiste inimeste toetamine tööturule jõudmiseks, tööturul püsimiseks.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 23- 25,

Keila LvK määrus nr.     5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”    

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“.

                                                                                                                          

Teenuse sisu kirjeldus

Tugiisikuteenuse raames osutatakse abi, mis seisneb isiku juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Kõrvalabi vajaduse eesmärki ja teenuse maht hinnatakse sotsiaaltöötaja poolt ning koostöös   kliendiga koostatakse tegevuskava.

Teenus sisaldab:

  • individuaalse tegevuskava täitmise toetamist;
  • juhendamist ja jõustamist igapäevaelu toimingutes;
  • juhendamist ja abistamist asjaajamises väljaspool kodu;
  • vajadusel kliendi seostamine teiste sotsiaal - , tervishoiu,- või tööturuteenusega.
  • Tugivõrgustiku nõustamine ja koostöö.

Teenuse sihtgrupp

Tööealine isik, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral kõrvalabi.

Teenuse osutamise maht

Vastavalt hinnatud vajadusele, 12-40h kuus

II TEENUSE OSUTAMINE

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus?

  • Kliendi avaldus teenuse taotlemiseks
  • Isiku olukorra kaardistamine ja   abivajaduse hindamine, millele tuginedes koostatatkse tegevusplaan.
  • Tegevusplaanis kirjeldatakse kliendi eesmärgid ja lepitakse kokku aeg ning tegevused nende saavutamiseks.
  • Tegevusplaani   tulemuste vahehindamine toimub   iga 3 kuu tagant.
  • Tugiisiku täidab aruannet läbiviidud tegevuste ja teenuse mahu kohta.

Teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse taotlejaks olla ka kliendi pere -või võrgustikuliige.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd tööturuameti, sotsiaalkindlustusameti, ravi- ja perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Nõuded keskkonnale puuduvad.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenus on kliendile tasuta.

III TEENUSE OSUTAJA

Nõuded personalile

Tugiisik on vähemalt keskharidusega, soovitavalt läbinud tugiisiku täiendkoolituse. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest, mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.