I TEENUSE SISU

TUGIISIKUTEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus  kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

 

Teenuse eesmärk

Teenuse sihtgrupiks on erivajadusega lapsed ning teenuse eesmärgiks on abistada erivajadusega last haridusasutuses või huvitegevuses väljaspool kodu.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6

Keila LvK määrus nr. 3, 29.01.2002

Keila LvK määrus nr. 4, 31.01.2006 "Riigieelarvest eraldatud vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ning kord"

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”     

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017   

                                                                                                                         

Teenuse sisu kirjeldus

Tugiisik abistab last eakohases tegevuses.  Tegevuse maht ja sisu lepitakse kokku lapse või tema esindaja algatusel ning sõltub iga konkreetse lapse erivajadusest. Teenuse osutamisel võetakse arvesse puudega lapse rehabilitatiooniplaanis esitatud soovitusi.

 

Teenuse sihtgrupp

Ervajadusega laps, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn ning kes käivad tavalasteaias, õpivad tavakoolis või osalevad huvitegevuses.

 

Teenuse osutamise maht

Vastavalt vajadusele 10 – 40h nädalas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus?

·         Ervajadusega lapse vanema või eeskostja avaldus Keila Sotsiaalkeskusele, koos lühikese põhjendusega tugisiskuteenuse vajaduse kohta konkreetses  lasteasutuses või huvitegevuses, kus laps osaleb. Rehabilitatsiooniplaan.

·         Kolmepoolne koostööleping lapsevanema või eeskostja, tugisisku ja sotsiaalkeskuse vastutava spetsialisti vahel.

·         Tugisiku igakuine aruanne läbiviidud tegevuste ja teenuse osutamise mahu kohta sotsiaalkeskusele.

·         Soovitavalt vihik/ toimik tugisiku ja lapsevanema suhtlusvahendina, mis saadetakse koos lapsega vanema ja tugisiku vahel.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Keila Sotsiaalkeskuse teeb koostööd Keila Linnavalitsuse haridusspetsialisti ning  lasteasutustega, kus erivajadusega lapsed osalevad ning kus pakutakse sotsiaalkeskuse vahendusel tugisikuteenust.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Tugisikuteenuse pakkumisel erivajadusega lapsele püütakse leida teenust vajavale lapsele sobiv keskkond, arvestades lapse erivajadust.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenus on kliendile tasuta, v.a. lapse saatmisega seotud kulutused väljaspool lasteasutust.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Tugisik on soovitavalt kutsealase ettevalmistusega töötaja, kes omab ülevaadet sotsiaal- ja tervishoiualasest seadusandlusest. Oskab näha erivajadusega lapse  füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tervikuna.  Teab haigusi, puudeid ja nende põhjuseid. Tunneb hooldus-, abi-, ja töövahendeid, oskab neid kasutada. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Oskab rakendada ergonoomika põhimõtteid. Teab oma vastutust kliendi ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.