I TEENUSE SISU

TOITLUSTAMISE TEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus  kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

 

Teenuse eesmärk

Sooja toidu kättesaadavuse tagamine isikutele, kes tulenevalt tervislikust seisundist või toimetulekuoskustest, vajavad abi igapäevaelu korraldamisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8, § 27 lg 1 p 1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 (1)                                        Keila LvK määrus nr. 3, 29.01.2002

Keila LvK määrus nr. 4, 31.01.2006 "Riigieelarvest eraldatud vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ning kord"

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”     

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017   

                                                                                                                     

Teenuse sisu kirjeldus

Toitlustamise teenust osutatakse vastavalt kokkuleppele  Keila Sotsiaalkeskuses või viiakse toit sotsiaalhooldaja poolt abivajajale koju.

Sotsiaalkeskus tellib toidu toitlustusasutusest.

 

Teenuse sihtgrupp

Eakad, puudega ja vähekindlustatud inimesed, kelle elukohaks rahavastikuregistri andmetel on Keila linn ning vältimatut sotsiaalabi saavad isikud.

 

Teenuse osutamise maht

Kuni 0,5 liitrit päevas ühele isikule, kuni 4x nädalas.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

·         Klient täidab teenuse saamiseks avalduse.

·         Isik, kes soovib saada toitlustamise teenust vähekindlustatuse tõttu, peab esitama sissetulekut ja väljaminekut tõendavad dokumendid.

·         Kõrvalabi vajavate klientide puhul on aluseks puude raskusastet ja        kõrvalabi vajadust tõendav dokument (ekspertiisi otsus).

·         Otsus toitlustamisteenuse saamiseks on fikseeritud teenuse lepingus erihooldus – ja koduhooldusklientide puhul.

.

Iga kuu arvestuse pidamine toitustamise teenuse üle. Rahaline kokkuvõte esitatakse Keila Linnavalitsusele.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Klient tellib ja tasub supi eest vähemalt üks nädal ette. Teenusest loobumise korral teavitab samuti üks nädal ette.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Toitlustamiseteenust osutatakse vastavalt toiduhügieeninõuetele. Järelvalvet teostab Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa Veterinaarkeskus ning Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond. 

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse hind määratakse  Keila Linnavalitsuse korraldusega. Toitlustamisteenuse finantseerimine toimub läbi Keila Linnavalitsuse eelarve.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Teenust osutaval töötajal  on nõutav kehtiv tervisetõend ja  ta on läbinud toiduhügieeni koolituse.

Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.