I TEENUSE SISU

 TOITLUSTAMISE TEENUS

Teenuse eesmärk

Sooja toidu kättesaadavuse tagamine isikutele, kes tulenevalt tervislikust seisundist või vähestest toimetulekuoskustest, vajavad tuge igapäevaelu korraldamisel.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 14, §15, §16

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

                                                                                                                   

Teenuse sisu kirjeldus

Toitlustamise teenust osutatakse vastavalt kokkuleppele Keila Sotsiaalkeskuses või viiakse toit sotsiaalhooldaja poolt abivajajale koju.

Sotsiaalkeskus tellib toidu toitlustusasutusest, kellega on sõlmitud leping.

Teenuse sihtgrupp

Eakad, erivajadusega ja vähekindlustatud inimesed, kelle elukohaks rahavastikuregistri andmetel on Keila linn ning vältimatut sotsiaalabi saavad isikud.

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse kuni 4 päeva nädalas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

  • Klient täidab teenuse saamiseks avalduse.
  • Isik, kes soovib saada toitlustamise teenust vähekindlustatuse tõttu, peab esitama sissetulekut ja väljaminekut tõendavad dokumendid.
  • Kõrvalabi vajavate klientide puhul on aluseks puude raskusastet ja        kõrvalabi vajadust tõendav dokument (ekspertiisi otsus).
  • Otsus toitlustamisteenuse saamiseks on erihooldus – ja koduhooldusklientide puhul fikseeritud teenuse lepingus.
  • Toidu tellimise, sularahas teenuse eest tasumise aruandlusega tegeleb sotsiaalkeskuse infosekretär.
  • Statistilsed andmed teenuse osutamise kohta kajastuvad   Keila Sotsiaalkeskuse aastaaruandes ja Sotsiaalministeeriumile esitatavas aruandes

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Klient tellib toidu ja tasub teenuse eest vähemalt üks nädal ette sotsiaalkeskuse infosekretäri juures. Teenusest loobumise korral teavitab klient teenusest loobumisest samuti üks nädal ette.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Toitlustamiseteenust osutatakse vastavalt toiduhügieeninõuetele ja Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa Veterinaarkeskuse poolt väljastatud tegevusloale.

           Teenuse finantseerimise põhimõtted

Toitlustamisteenus on tasuline teenus. Teenuse hind kliendile määratakse Keila Linnavalitsuse korraldusega. Hinnakiri on avalikusataud Keila Sotsiaalkeskuse kodulehel.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Teenust osutaval töötajal on kehtiv tervisetõend ja ta on läbinud toiduhügieenikoolituse.