I TEENUSE SISU

 TOETATUD ELAMISE TEENUS

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on tagada inimesele läbi igakülge toetuse iseseisev elu ja  toimetulek oma kodus või sotsiaaleluruumis.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 94, § 95, § 96

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Sotsiaalministri 30.06.2009, määrus nr. 58 ” Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”.

 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse osutamisel lähtutakse isiku  vajadustest ja sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist. Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • isiku juhendamine igapäevaelu tegemiste ja toimingute korraldamisel;
  • isiku juhendamine eluruumi kasutamise ja majandamisega seotud toimingutes;
  • juhendamine asjaajamistel väljaspool kodu,  ametiasutustes ja  üldiste avalike teenuste kasutamisel;
  • tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine pere- või eriarsti visiitidel.

 

Teenuse sihtgrupp

Täiskasvanud, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi või järelevalvet.

Toetatud elamise teenust koos eluasemeteenusega pakutakse isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

 

Teenuse osutamise maht

Teenust osutatakse isikule Sotsiaalkindlustusameti suunamisotuse  alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk ja eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused. Teenuse minimaalne maht 8 tundi kuus ehk 2 tundi nädalas.

Toetatud elamise teenusele suunatakse isik  kuni 5 aastaks.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

• Isik või tema seaduslik esindaja esitab kirjaliku taotluse Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang,  rehabilitatsiooniplaan)

• Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud  suunamisotusega pöördub isik või tema esindaja Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

 

Statistilised andmed teenuse osutamise mahu ja sihtrühma kohta kajastuvad Sotsiaalministeeriumile esitatavas aastaaruandes.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta on avatud teenuse osutamist kirjeldav  toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuste täitmise arvestust.

Järelvalvet teenuse osutamise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Toetatud elamise teenust võib osutada teenust saama õigustatud isiku eluruumides või sotsiaalelutrruumides. Sotsiaaleluruumidele on väljastatud Terviseameti luba toetatud elamise teenuse osutamiseks.

 

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti ja Keila Linnavaltsuse eelarvest. Teenusele suunatud  isik tasub ise  oma eluaseme ülapidamiskulud.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal on läbinud tegevusjuhendaja koolituse või omab erialast kõrgharidust.

Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.