I TEENUSE SISU

 TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS 

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on nõustamise ja juhendamise abil leida isiku  võimetele sobiv ja jõukohane töö ning säilitada isiku aktiivsus tööelus.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 91, § 92, § 93

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

Sotsiaalministri 30.06.2009, määrus nr. 58 ” Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”.   

                                                 

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse osutamisel lähtutakse isiku  vajadustest ja sotsiaalkindlustusameti  suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist: Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

  • isiku motiveerimine, võimete ja  oskuste hindamine;
  • isiku huvidest lähtuva  võimetekohase  töö leidmine
  • isiku toetamine , juhendamine ja nõustamine  tööandja tööjuhiste kohaselt  töötamise ajal;
  • isiku toetamine avatud tööturul töötamisel.

 

Teenuse sihtgrupp

Täiskasvanud, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu pidevalt toetust ja juhendamist sobiva töö leidmisel  ning töötamise ajal.

 

Teenuse osutamise maht

 

 

Teenust osutatakse isikule Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk ja eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused. Teenuse maht on minimaalselt 4 tundi kuus.

Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma teenust saama suunatud isikule sobiva töö vähemalt ühe aasta jooksul pärast isikule teenuse osutamise alustamist. Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud isik ei ole ühe aasta jooksul pärast töötamise toetamise teenuse osutamise alustamist ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse talle selle suunamisotsuse alusel teenuse osutamine.

Suunamine töötamise toetamise teenusele antakse kuni 5 aastaks.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

 

• Isik või tema seaduslik esindaja esitab kirjaliku  taotluse Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, rehabilitatsiooniplaan)

• Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsusega pöördub isik või tema esindaja Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

 

Statistilised andmed teenuse osutamise mahu  ja sihtrühma kohta kajastuvad Sotsiaalministeeriumile esitatavas aastaaruandes.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta on avatud teenuse osutamist kirjeldav  toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuste täitmise arvestust.

Järelvalvet teenuse osutamise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Teenust osutatakse sotsiaalkeskuse ruumides ja avatud tööturul. Sotsiaalkeskuse ruumidele on väljastatud Terviseameti poolt luba erihoolekandeteenuste osutamiseks.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse osutamise tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt, ruumide kasutuskulud tasutakse Keila linna eelarvest. Isikute puhul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Keila linn, sõlmitakse kokkulepe kulude katmise osas elukohajärgse omavalitsusega.

 

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Psüühilise erivajadusega inimestele teenust pakkuv personal on läbinud  tegevusjuhendaja koolituse või omab erialast kõrgharidust.

Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.