I TEENUSE SISU

 SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

Teenuse eesmärk

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimestel ja eakatel, kellel puue või tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada invatranspordivahendit avalike teenuste kasutamiseks.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 38, § 39, § 40

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus” Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10. “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

                                                       

Teenuse sisu kirjeldus

  • Sotsiaaltransporditeenust võimaldatakse erivajadusega lastele sõiduks haridusasutusse, tervishoiu – või rehabilitatsiooniasutustesse.
  • Puudega inimestele ja eakatele võimaldatakse sotsiaaltransporditeenust sõiduks ametiasutustesse ja/või tervishoiuasutustesse.

 

Sotsiaaltransporditeenust osutakse kaheksakohalise väikebussiga, millele on paigaldatud ratastoolitõstuk. Teenust ei osutata individuaalteenusena.

Teenuse sihtgrupp

Erivajadusega isikud, kelle tervislik seisukord takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Teenuse osutamise maht

Vastavalt põhjendatud vajadusele.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

Aruandlus

  • Sõidutellimuse esitamine sotsiaalkeskuse infotelefonil.
  • Avalduse vormistamine teenuse taotlemiseks ja kliendiandmete registreerimine.
  • Sõidu eelregistreerimine põhjendatud vajadusel.
  • Päevase sõidugraafiku koostamine ja kliendi teavitamine.
  • Päevase tellimuse kohta koostatakse sõiduleht, kus on kirjas kliendi nimi, kontaktandmed, sihtkoha aadress ja sõidu maksumus.
  • Klient kinnitab oma allkirjaga sõidu sooritamist ja tasumist.
  • Bussijuht täidab igapäevaselt sõidupäevikut.

 

Kuu kokkuvõte sõidupäevikust koos transpordiaruandega esitatakse Keila Linnavalitsusele. Statistilised andmed teenuse osutamise mahu ja sihtrühma kohta   kajastuvad   Sotsiaalministeeriumile esitatavas aruandes.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse võimalikult paindlikult, lähtudes tellijate arvust ning vajadustest.

Nõuded keskkonnale, ruumidele/ vahenditele.

Teenust osutatakse tehniliselt heas korras sõidukitega, mis vastavad (inva)tehnilistele nõuetele. Transportimisel peab olema tagatud teenust saava isiku turvalisus: isik peab olema sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse hind määratakse Keila Linnavalitsuse korraldusega. Transporditeenus on tasuta sügava puudega inimestele sõiduks tervishoiu/ rehabilitatsiooniasutustesse.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Vajalik B-kategooria juhiluba. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Oskab suhelda erivajadusega klientidega, teab oma vastutust sõidu ohutuse ja turvalisuse eest.