I TEENUSE SISU

TUGIISIKUTEENUS (PEREABISTAJA)

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus  kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

 

Teenuse eesmärk

Toimetulekuraskustega lastevanematele abi lapse eest hoolitsemisel, lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel.

 

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6

Keila LvK määrus nr. 3, 29.01.2002

Keila LvK määrus nr. 4, 31.01.2006 "Riigieelarvest eraldatud vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ning kord"

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”     

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017 

                                                                                                                             

Teenuse sisu kirjeldus

 Pereabistaja:

·         abistab ja jõustab peret igapäevaelus toime tulema;

·         on vajadusel lapsele täiskasvanud saatjaks või nõustajaks õppimisel;

·         aitab korraldada suhteid  peres ja lähivõrgustikus;

·         õpetab last ja perekonda  enda eest hoolitsema ja majanduslikult toime tulema;

·         abistab lastevanemaid igapäevaelu  korraldamisel.

 

Teenuse sihtgrupp

Toimetulekuraskustega perekond, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.

Teenuse osutamise maht

Tegevuse maht ja sisu sõltub iga konkreetse pere vajadusest.Teenusele suunab lastekaitsespetsialist, kellega lepitakse kokku teenuse maht.

 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

·         Pereabistaja vajaduse selgitab lastekaitsetöötaja.

·         Kolmepoolne koostööleping lapsevanema või eestkostja, pereabistaja ja sotsiaalkeskuse vastutava spetsialisti vahel.

·         Toimik pereabistaja tegevustest.

 

Pereabistaja igakuine aruanne läbiviidud tegevuste ja teenuse osutamise mahu kohta lastekaitsetöötajale.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Teenust osutatakse toimetulekuraskustega pere kodus ja vastavaalt vajadusele väljaspool kodu.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust finantseeritakse Keila linna eelarvest.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Tugisik on soovitavalt kutsealase ettevalmistusega töötaja, kes omab ülevaadet sotsiaalvaldkonna seadusandlusest.

Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Pereabistaja töötab juhtumiskorralduslikul meetodil, teades  oma vastutust kliendiandmete konfidentsiaaluse ja turvalisuse eest.