I TEENUSE SISU

PÄEVAHOIUTEENUS ERIVAJADUSEGA LASTELE

Teenuse eesmärk

Erivajadusega lastele hoolduse, huvitegevuse ja turvalise keskkonna pakkumine koolivaheaajal. Erivajadusega last kasvatavate vanemate hoolduskoormuse vähendamine, toimetuleku ja töötamise toetamine.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 14 lg 2; § 16

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ § 6 lg 3; 4 ja 5

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Teenuse sisu kirjeldus

 • Lapsele tagatakse tööpäeva jooksul järelevalve ja hooldus;
 • lapse päev sisustatakse ea- ja võimetekohase huvitegevusega;
 • sooja lõunasöögi ja oote pakkumine;
 • vabaaja tegevused õues ja looduses;
 • sportlikud mängud ja ujumine Tervisekekuses;
 • kokkuleppel vanematega väljasõidud Keilast kaugemale.

Teenuse sihtgrupp

Päevahoiuteenust osutatakse 7-18 aastasele raske ja sügava puudega lapsele,

kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn. Vabade teenuskohtade olemasolule pakutakse teenust ka naaberomavalitsusest pärit lastele.

Teenuse osutamise maht

Päevahoiuteenuse osutamise aeg koolivaheajal on tööpäevadel, ajavahemikul 8.00 – 16.30, kokkulepitud kuupäevadel. Päevahoiuteenuse pakkumisel lähtutakse teenuse osutaja töökorraldusest.

II TEENUSE OSUTAMINE

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

 • Lapsevanema vormikohane avaldus Keila Sotsiaalkeskusele teenuse saamiseks.
 • Keila Linnavalitsuse poolt esitatud päevahoiuteenuse arve õigeaegne tasumine.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

 • Teenuse osutamisel tehakse koostööd lapsevanemaga või eestkostjaga, kes annab   vajaliku teabe päevahoiu korraldajale lapse puudest tulenevate erivajaduste kohta.
 • Probleemide tekkimisel teavitab päevahoiu töötaja koheselt lapsevanemat.
 • Lapsevanem on teadlik, et lapsele määratud ravimid manustatakse kodus ja päevahoiu töötajatel ei ole lubatud ravimeid lastele anda.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Päevakeskuse teenust pakutakse Keila Sotsiaalkeskuse ruumides, mis vastavad Terviseameti ja Päästeameti nõuetele.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenuse hinnad ( s.h. toitlustamiseteenus) kehtestatakse Keila Linnavalitsuse korraldusega.

III TEENUSE OSUTAJA

Nõuded personalile

 • Päevahoiuteenust osutab pedagoogilise, tugiisiku, lapsehoidja või tegevusjuhendaja ettevalmistusega töötaja.
 • Päevahoiu töötajad on teadlikud ja vastutavad kliendi delikaatseid isikuandmeid ja eraelu puudutava info hoidmise eest.
 • Töötajatel on läbitud vajalik tervisekontroll ja selle kohta on olemas kirjalik tervisetõend.