I TEENUSE SISU

 PIKAAJALISE KAITSTUD TÖÖ TEENUS

Sotsiaalkindlustusemeti hange

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohase töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Riikliku pensioni kindlustus seadus.

Töövõime toetuse seadus

Tööturu teenuste ja toetuste seadus

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 ”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

Sotsiaalministri 30.06.2009, määrus nr. 58 ” Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”.

Teenuse sisu kirjeldus

Teenust osutatakse kolmes etapis

I etapp- isiku töösuutlikkuse hindamine ning tööoskuste kujundamine. Isikule makstakse hankega ettenähtud suuruses stipendiumi ning sõidutoetust.

II etapp- isik töötab kaitstud töö tingimustes, seejuures on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja toetus. Isikuga sõlmitakse tööleping ning isik saab tööatasu vastavlt sõlmitud lepingule. Isikule ei maksta stipendiumi ega sõidutoetust.

III etapp- isik töötab avatud tööturul, seejuures toetatakse avatud tööturule siirdunud isikut nii tööle asumisel kui kuni 1 aasta jooksul ka edaspuidi, et säilitada isiku töövõimekus. Tugi väheneb ajas järk –järgult. Isikule ei maksta stipendiumi ega sõidutoetust.

Teenuse sihtgrupp

Vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on tädetud kõik alljärgnevad tingimused

  1. isik on tööaealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
  2. isikul on tuvastatud puuduv töövõime või on tunnistatud osaliselt (80-90% ) või täielikult ( 100%) tõõvõimetuks;
  3. isikul on psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on läbi elanud peaaju trauma või ajukahjustusest tekkinud haiguse.
  4. isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas.

Teenuse osutamise maht

 

 

Teenust osutatakse isikule vastavalt Sotsiaalkindlustusameti hanke tingimustele:

I etapis- etapi kestus kuni 6 kuud. Minimaalne tundide maht etapi alguses 20 tundi kuus. Etapi lõpus 40 tundi kuus. Minimaalne päevade arv on 10 päeva kuus.

II etapp- ei ole ajaliselt piiratud, minimaalne tundide arv 40 tundi kuus.

III etapp- kestus kuni 12 kuud. Tundide maht vastavalt tööandjaga sõlmitud töölepingule.

Pikaalise kaitstud töötamise teenusele suunamine aeg sõltub kehtiva hanke kestvusest.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

Isik või tema seaduslik esindaja esitab vastava taotluse Sotsiaalkindlustusametile

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud suunamisotsusega pöördub isik või tema esindaja Keila Sotsiaalkeskuse (teenuse osutaja) poole.

Aruandlus teenuse osutamise mahu ja sihtrühma kohta toimub vastavalt hanke tingimustele.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Töötamine kaitstud tingimustes võimaldatab inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades, sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.

Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega.

Iga teenust kasutava kliendi kohta on avatud teenuse osutamist kirjeldav toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuste täitmise arvestust.

Järelvalvet teenuse osutamise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

 

Teenust osutatakse sotsiaalkeskuse ruumides ja avatud tööturul. Sotsiaalkeskuse ruumidele on väljastatud Terviseameti poolt luba erihoolekandeteenuste osutamiseks.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust osutatakse läbi Sotsiaalkindlustusameti riigihanke, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Ruumide kasutuskulud tasutakse Keila linna eelarvest.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Psüühilise erivajadusega inimestele teenust pakkuv personal on läbinud tegevusjuhendaja koolituse või omab erialast kõrgharidust.

Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.