I TEENUSE SISU

 MAJUTUSÜKSUSE TEENUS

Teenuse eesmärk

Pakkuda elukohata ja toimetulekuraskustesse sattunud isikutele elukohta. Aidata kaasa läbi toetavate teenuste isiku resotsialiseerumisele.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 8 punkt 2, § 28 ja § 281  

Keila LvK 29.01.2002 määrus nr 3” Sotsiaalteenuste osutamise, materiaalse abi andmise ja annetuste arvelevõtmise ning jaotamise kord”

Keila LvK 20.02.2010  määrus nr 5”Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Teenuse sisu kirjeldus

 • Voodikohtmajutusüksuses– ööbimine 2-3 kohalises toas, puhas voodipesu.
 • Pesemisvõimalus – hügieenivahendite ja duši kasutamine.
 • Arstiabi korraldamine – vajadusel kiirabi kutsumine vältimatu arstiabi osutamiseks, transporditeenuse korraldamine meditsiiniasutusse.
 • Riideabi – humanitaarabi baasil ilmastikule vastavate riiete, jalanõude andmine abivajajale.
 • Sotsiaalnõustamine – kliendi teavitamine seadusest tulenevatest õigustest, sotsiaaltoetustest, abi dokumentidegaseotud asjaajamisel.
 • Tuberkuloosi kontroll – nakkuse ennetamiseks ja haigusjuhtumite avastamiseks kohustusliku tuberkuloosikontrolli läbimine.

 

Teenuse sihtgrupp

Isikud, kellel puudub elukoht ja kes on muul põhjusel hätta sattunud ja kelle viimane rahvastikuregistri järgne elukoht on Keila linn. Vabade teenuskohtade olemasolul ja kokkuleppel teiste omavalitsustega ka abivajajatele väljaspoolt Keila linna.

Teenuse osutamise maht

Majutusüksuse teenust osutatakse vastavalt põhjendatud vajadusele. Teenuse vajaduse hindamine isiku abivajaduse väljaselgitamiseks sotsiaaltöötaja poolt 1 kord aastas.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus

 • Vestluse käigus selgitatakse välja teenuse vajadus. Teenust osutatakse kliendi avalduse alusel.
 • Täidetakse kliendi registreerimisleht, avatakse kliendikaust
 • Kontakteerutakse isiku elukohajärgseomavalitsusega teenuse osutamise kooskõlastamiseks.
 • Sotsiaalkeskusest suunatakse abivajaja tuberkuloosikontrolli.
 • Kontrolli negatiivse vastuse korral võimaldatakse eluasemeteenust majutusüksuses 1 kuu jooksul.

 

Teenuse osutamise kokkuvõte kajastub asutuse aastaaruandes.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust osutatakse Keila linnale kuuluvas ühiselamutüüpi majas. Koostööd tehakse politsei,  perearstide ja sotsiaaltöötajatega teistest omavalitsustest,

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Majutusüksuse teenus on tasuline ja teenuse hind  kehtestatakse  Keila Linnavalitsuse korraldusega.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

 

Sotsiaalhooldaja ja tegevusjuhendaja mõistavad kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutsevad neist lähtuvalt. On teadlikud klienditöö üldpõhimõtetest. Teavad oma vastutust klientide ja iseenda ohutuse, turvalisuse eest. Vajalik esmaabi andmise oskus. Eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil.