I TEENUSE SISU

KODUTEENUS

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on eaka või puudega inimese iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus §17, §18, §19

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”       

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10. “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

                                                

Teenuse sisu kirjeldus

Koduteenuse osutamisel lähtutakse isiku  põhjendatud  ja hinnatud vajadustest. Koduhooldusteenus pakub abi toimingutes,  mida isik oma  terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda iseseisvalt sooritada ning mida isik vajab toimetulekuks oma kodus. Teenus sisaldab järgmisi põhitegevusi:

 

Abi kliendi kodus:

 • eluruumide korrastamine ja kütmine;
 • riiete korrastamine;
 • pesemine ja hügieenitoimingud;
 • hooldustoimingud;
 • vestlus ja teabe edastamine.

Koduteenus ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel.

Abi väljaspool kliendi kodu:

 • toiduainete ja majapidamistarvete ostmine;
 • abistamine maksete tasumisel;
 • ravimite ostmine ja arstiabi korraldamine;
 • ühekordsetel asjaajamistel;
 • muude sotsiaalteenuste vahendamine (transport, toitlustamine jms.).

 

Teenuse sihtgrupp

Eakad ja puudega inimesed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.  Seadusjärgsete  ülalpidajate olemasolul on koduteenus tasuline teenus.

Teenuse osutamise maht

Koduteenust osutatakse tööpäevadel, ühele isikule 2-10 tundi nädalas. Teenuse osutamise maht ja sisu fikseeritakse teenuse saaja ja Keila Sotsiaalkeskuse vahel sõlmitud lepingus.

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks

Aruandlus, dokumendid.

 • Isiku või tema esindaja avaldus  Keila Sotsiaalkeskuse sotsiaalteenuste saamiseks.
 • Hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusel koostatakse hooldusplaan. Hooldusplaan vaadatakse koos kliendiga üle kaks korda aastas.
 • Leping Keila Sotsiaalkeskuse ja kliendi vahel.
 • Tasulise teenuse korral leping teenuse tellija ja Keila Sotsiaalkeskuse vahel.
 • Hoolduspäevik, kuhu sotsiaalhooldaja teeb sissekande iga külastuskorra kohta ning mis asub kliendi kodus.

 

Statistilised andmed teenuse osutamise mahu ja sihtrühma  kohta  kajastuvad    Sotsiaalministeeriumile esitatavas aruandes.

 

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Koduteenust koordineerib avahooldusspetsialist, teenust osutavad sotsiaalhooldajad. Sotsiaalhooldaja teeb koostööd teiste sotsiaaltöötajatega   ning tervishoiuasutustega lähtudes kliendi vajadustest.

Nõuded keskkonnale,  vahenditele.

Teenust pakutakse kliendi kodus.  Teenus ei sisalda teenuse saajale vajalikke hooldus- ja abivahendeid.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Isikule, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, osutatakse teenust tasuta. Teenust  finantseeritakse Keila linna eelarvelistest vahenditest.

Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul on koduhooldusteenus tasuline.

Teenuse hinnad kehtestatakse  Keila Linnavalitsuse korraldusega.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Sotsiaalhooldaja on vähemalt keskharidusega, soovitavalt kutsealase ettevalmistusega töötaja. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega.  Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest, mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.