I TEENUSE SISU

KODUTEENUS 

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk Täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 17, § 18,§ 19

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1

Keila LvK määrus nr 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017  

Keila LvK määrus nr 10, 29.03.2016 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ § 4 p 1; § 6 lg1 ja 2

Teenuse sisu kirjeldus

Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita. Teenuse osutamise maht ja sisu fikseeritakse teenuse saaja ja Keila Sotsiaalkeskuse vahel sõlmitud lepingus.

Abi kliendi kodus:

eluruumide korrastamine ja kütmine;

riiete korrastamine;

pesemine ja hügieenitoimingud;

vestlus ja teabe edastamine.

Koduteenus ei sisalda abistamist remondi- ja aiatöödel.

Abi väljaspool kliendi kodu:

toiduainete ja majapidamistarvete ostmine;

abistamine maksete tasumisel;

ravimite ostmine ja arstiabi korraldamine

ühekordsetel asjaajamistel;

muude sotsiaalteenuste vahendamine (transport, toitlustamine jms.).

Teenuse sihtgrupp Eakad ja puudega inimesed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.  Seadusjärgsete   ülalpidajate olemasolul on teenus tasuline.
Teenuse osutamise maht Ühele isikule 2-10 tundi nädalas.
II TEENUSE OSUTAMINE  

Protseduurid teenuse saamiseks

Aruandlus, dokumendid.

Isiku või tema esindaja avaldus Keila Sotsiaalkeskuse juhatajale.

Hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusel koostatakse hooldusplaan. Hooldusplaan vaadatakse koos kliendiga üle kaks korda aastas.

Leping Keila Sotsiaalkeskuse ja kliendi vahel.

Tasulise teenuse korral leping teenuse tellija ja Keila Sotsiaalkeskuse vahel.

Hoolduspäevik, kuhu sotsiaalhooldaja teeb sissekande iga külastuskorra kohta.

Kord aastas esitab Keila Sotsiaalkeskus aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle Koduteenust koordineerib avahooldusspetsialist, teenust osutavad sotsiaalhooldajad. Sotsiaalhooldaja teeb koostööd teiste sotsiaaltöötajatega   ning tervishoiuasutustega lähtudes kliendi vajadustest.
Nõuded keskkonnale, vahenditele. Teenust pakutakse kliendi kodus. Teenus ei sisalda teenuse saajale vajalike hooldus- ja abivahenditega varustamist.
Teenuse finantseerimise põhimõtted

Isikule, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, osutatakse teenust tasuta. Teenust finantseeritakse Keila linna eelarvest.

Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul on teenus tasuline.

Teenuse hinnad kehtestab Keila linnavalitsus.

III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile Sotsiaalhooldaja on vähemalt keskharidusega, soovitavalt kutsealase ettevalmistusega töötaja. Mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale.