I TEENUSE SISU

 ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Teenuse eesmärk

Sügava liikumis – või nägemispuudega inimesele füüsilise kõrvalabi pakkumine, toetades isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.  Teenuse eesmärk on  ka  puudega inimese  lähedaste hoolduskoormuse vähendamine.

Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 27, § 28,§ 29

Keila LvK 29.03.2016 määrus nr 10 “ Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“

Keila LvK määrus nr. 5, 20.02.2010   “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”     

Teenuse sisu kirjeldus

Sügava nägemis- või liikumispuudega tööealise isiku abistamine kodus või väljaspool kodu. Sotsiaalse aktiivsuse toetamine õpingutes, tööl või huvitegevuses osalemisel.

Tööülesannete andjaks on puudega isik ise ja/või tema pereliige.

Teenuse sihtgrupp

Sügava nägemis- või liikumispuudega tööealine isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.  

Teenuse osutamise maht

8-12 tundi nädalas, sõltuvalt isiku vajadusest ja muudest isikule osutatavatest toetavatest sotsiaalteenusest. 

II TEENUSE OSUTAMINE

 

Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

  • Isiku avaldus  Keila Sotsiaalkeskusele sotsiaalteenuse saamiseks.
  • Kõrvalabi vajaduse hindamine avahooldusspetsilisti poolt.
  • Kolmapoolne leping Keila Sotsiaalkeskuse, kliendi  ja isikliku abistaja vahel, kus määratakse teenuse sisu ja ajaline maht.
  • Isikliku abistaja igakuine aruanne Keila Sotsiaalkeskusele, mille allkirjastab teenuse saaja.
  • Aasta lõpus esitab Keila Sotsiaalkeskus statistlise aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

  • Teenust koordineerib avahooldusspetsialist. 
  • Teenuse osutaja ei tohi olla  teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane.
  • Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut.

Nõuded keskkonnale, ruumidele

Nõuded keskkonnale puuduvad. Abistamistegevus ei tohi ohtu seada isikliku abistaja füüsilist tervist.

Teenuse finantseerimise põhimõtted

Teenust finantseeritakse Keila linna eelarvelistest vahenditest. Kulutused, mis tekivad kliendi saatmisel (näiteks  ühstranspordi kasutamine,  kinopilet vms.)  tasutakse vastastikusel kokkuleppel teenuse saaja või abistaja poolt.

III TEENUSE OSUTAJA

 

Nõuded personalile

Teenuse osutaja ei tohi olla  teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane. Töötaja on hea suhtleja, mõistab aitamistöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.  Teab oma vastutust kliendi ohutuse ja  turvalisuse  eest. Isiklik abistajaga töötab  Keila Sotsiaalkeskuses käsunduslepingu alusel.