I TEENUSE SISU

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Teenuse osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance, mille eesmärgiks on teenuse arengu ja kvaliteedi pidev hindamine.

Teenuse kirjeldus kuulub ülevaatamiseks koos töötajatega üks kord aastas.

Teenuse eesmärk Sügava liikumis – või nägemispuudega inimesele füüsilise kõrvalabi pakkumine, toetades isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades. Teenuse eesmärk on puudega inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormuse vähendamine.
Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus § 27, § 28,§ 29

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1

Keila LvK määrus nr 5, 20.02.2010 “Keila Sotsiaalkeskuse põhimäärus”    

Keila Sotsiaalkeskuse arengukava 2012-2017  

Keila LvK määrus nr 10, 29.03.2016 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ § 4 p 2; § 6 lg1 ja 2

Teenuse sisu kirjeldus

Sügava nägemis- või liikumispuudega tööealise isiku abistamine kodus või väljaspool kodu.

Isikliku abistaja teenus on mõeldud eelkõige sotsiaalse aktiivsuse toetamiseks, käikudeks väljaspool kodu või toeks asjaajamisel, tööl või huvitegevuses.

Tööülesannete andjaks on puudega isik ise või tema pereliige.

Teenuse sihtgrupp Sügava nägemis- või liikumispuudega tööealine isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Keila linn.  
Teenuse osutamise maht 8-12 tundi nädalas, sõltuvalt vajadusest ja muudest isikule osutatavatest toetavatest sotsiaalteenusest. 
II TEENUSE OSUTAMINE  
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus.

Isiku avaldus Keila Sotsiaalkeskuse juhatajale.

Kõrvalabi vajaduse hindamine

Leping Keila Sotsiaalkeskuse, kliendi ja isikliku abistaja vahel, kus määratakse teenuse sisu ja maht ning mis vaadatakse üle üks kord aastas.

Isikliku abistaja igakuine tööaruanne Keila Sotsiaalkeskusele, mille allkirjastab teenuse saaja.

Kord aastas esitab Keila Sotsiaalkeskus aruande Sotsiaalministeeriumile.

Nõuded töökorraldusele, koostööle

Teenust koordineerib avahooldusspetsialist.

Teenuse osutaja ei tohi olla teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane ning/või kes elab teenuse saajaga samas eluruumis.

Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult ostavat isikut.

Nõuded keskkonnale, ruumidel Nõuded keskkonnale puuduvad. Abistamistegevus ei tohi ohtu seada isikliku abistaja füüsilist tervist.
Teenuse finantseerimise põhimõtted Teenust finantseeritakse Keila linna eelarvest. Kulutused, mis tekivad kliendi saatmisel (ühstransport, kinopilet vms.) tasutakse vastastikusel kokkuleppel teenuse saaja või abistaja poolt.
III TEENUSE OSUTAJA  
Nõuded personalile Teenuse osutaja ei tohi olla teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane ning/või kes elab teenuse saajaga samas eluruumis. Töötaja on hea suhtleja, mõistab aitamistöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt. Teab oma vastutust kliendi ohutuse ja turvalisuse eest.