Kliendina on mul õigus:

- Saada minu vajadustega sobivaid teenuseid ning olla koheldud hoolivalt ja lugupidavalt.

- Võrdsele kohtlemisele sõltumata soost, rahvusest, rassist, usutunnistusest, päritolust, poliitilistest veendumustest, varanduslikust ja sotsiaalsest või muust seisundist.

- Saada informatsiooni sotsiaalkeskusest, siin pakutavatest teenustest, tegevustest, üritustest ja

- Tutvuda minuga seotud sotsiaalkeskuses koostatud dokumentidega.

- Isikuandmete kaitsele (ilma minu või eeskostja nõusolekuta ei tohi keegi avaldada mind puudutavaid andmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui seadus ei sätesta teisiti).

- Teha ettepanekuid sotsiaalkeskuse töö paremaks korraldamiseks.


Kliendina olen kohustatud:

- Olema lugupidav ja heatahtlik töötajate ning teiste klientide vastu.

- Hoidma sotsiaalkeskuse ruume, mööblit ja muid esemeid.

- Pidada kinni sotsiaalkeskusega sõlmitud kokkulepetest, muutustest teavitan töötajat.

- Sotsiaalkeskusesse mitte tooma lemmikloomi ning sobimatuid ja ohtlikke esemeid.

- Ebasobiva käitumise korral lahkuma sotsiaalkeskusest.

- Dokumendis lähtume ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtetest.