Keila Sotsiaalkeskus tegutseb aastast 1996. Asutuse tegevus on aja jooksul järjest laienenud hõlmates erinevaid teenuseid, sihtgruppe ja partnereid. Täna töötab asutuses 36 põhikohaga töötajat, lisaks lepingulised töötajad puudega inimeste abistajatena ja päevakeskuse ringide juhendajatena.


1996. aastal alustas tööd päevakeskus pensionäridele ja puudega inimestele, sotsiaalkeskus hakkas koordineerima koduhooldusteenuste pakkumist.

1997. aastal hakati sotsiaalkeskuse juures pakkuma toitlustusteenust ning tööd alustas Keila linna lastekaitsespetsialist.

1999. aastal lisandusid transporditeenus invabussi näol ja  toetavad erihoolekandeteenused, mida osutatakse nii linna kui naaberomavalitsuste psüühilise erivajadustega inimestele.

2003. aastal avas uksed kodutute öömaja, mis kokkuleppe alusel teenindab nii linnast kui teistest omavalitsustest pärit abivajajaid. 2013. aastal suleti öömaja ning 2014 avati majutusüksus.

2005. aastast tegutseb kaitstud töö keskus, mis pakub kaitstud ja toetatud töötamise teenust erivajadustega inimestele ning pikaajalistele töötutele. 

 

2015 aastast pakume tugiisikuteenust erivajadusega lastele koolis ja lasteaias, lisaks pakuvad raskustes peredele tuge peretöötajad.

 

2016 aastal kolis sotsiaalkeskuse uutesse ja avaratesse ruumidesse ning meie teenustenimekirja lisandud eluasemeteenus, mida pakume 37 sotsiaaleluruumis.

Meie igapäevatöös on olulisel kohal koostöö mittetulundusühingutega, tagamaks paremaid teenuseid linnaelanikele. Pikaajalisteks kootööpartneriteks on mtü TOETUS, mis pakub psühholoogilist abi; mtü TÖÖTAHE – mis on tööandjaks töökeskuse klientidele. Sotsiaalkeskuses käib koos  ka Lääne-Harju  Invaühing.

Oma tegutsemisaja algusest oleme vahendanud kasutatud riiete, jalanõude jm, ainelise abi jagamist vähekindlustatud inimestele. Pidades tähtsaks taaskasutuse põhimõtteid on enamus käsitööringide töös vajaminevatest materjalidest pärit kasutatud asjade hulgast. Kindlasti on kõige tuntumaks tekstiilide taaskasutuseks kaltsuvaipade kudumine, tänuväärne materjal on teksad, lipsud, lõngajupid jne. Erivajadusega inimestele pakutakse erinevaid huvitegevusi ning kõigil on võimlus leida endale jõukohane töö meie töökeskuses, kus teeme allhanketöid erinevatele firmadele..

Sotsiaalkeskus traditsioonilisteks üritusteks on saanud iga-aastane jõululaat, ringide kevadine ülevaatenäitus, osalemine Keila linna päeval käsitöötelgi ja supiköögiga ning käsitööväljapanekuga Mardilaadal. Mitmetel aastatel oleme korraldanud toidukogumiskampaaniat „ Aita katta Jõululaud“ vähekindlustatud lastega perede toetuseks. 

 

Meie missioon on toimetulekuraskuste ennetamine Keila linnas ning sotsiaalse erivajadustega linnaelanikele heaolu  tagavate teenuste pakkumine. Omavalitsuste vahelist koostööd nõudvate teenuste osas tegutseme Lääne-Harjumaa keskusena. 

 

Meie visioon on  „Oleme  klientide, koostööpartnerite ja kogukonna poolt tunnustatud sotsiaalteenuste keskus“. 

 

Meie põhiväärtused

Meeskonnatöö – tegutseme oma oskusi ja kogemusi rakendades missioonist lähtuva ühise eesmärgi nimel.

Professionaalsus – teeme oma tööd hästi, soovides seda teha paremini. Märkame oma ja teiste vigu ja reageerime nendele.

Kaasamine  – lähtume kliendi vajadustest ja õigustest, kaasates kliente teenuste planeerimise ja hindamise protsessi.

Vastutustunne – vastutame nii oma tehtud kui tegemata töö eest, vastutus on piiritletud kutsealase pädevusega ja eetikaga.

Tunnustamine ja toetamine – väärtustame iga töötajat ja tema tööd usalduslikus õhkkonnas.

Avatus ja koostöö – võrgustikutöö ja partnerite kaasamine on meie igapäevatöö lahutamatu osa.

Arenemine asutuse ja töötajana –  väärtustame pidevat arengut. Arendame ennast, kutseala ja töökeskkonda.