Septembris 2011 alustati Keila Sotsiaalkeskuses projekti „Keila linna hoolekandeteenuste kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine“. Veebruaris 2013 toimus asutuses lõpp-auditeerimine, mille tulemusel tunnustati Keila SK teenuste vastavust Euroopa EQUASS Assurance sotsiaalteenuste baastasemele.

 

Projekti finantseeris Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu Struktuurfondi (ESF) inimressursi arendamise rakenduskava, prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ raames meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“, alameede „Organisatsiooni arendamine“. Projekti maksumus oli 24 938 eurot, millest Keila linna omafinantseering oli 15 protsenti.

 

Projekti peamiseks eesmärgiks oli Keila linna sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamine läbi kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamise. Meetodina kasutati EQUASS Assurance kvaliteedi süsteemi, mille kohalikuks esindajaks Eestis on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Metoodika on loodud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt koostöös erinevate huvigruppidega (sh rahastajad, klientide esindajad, sotsiaalpartnerid, poliitikakujundajad, teenuse pakkujad) ning seda on rakendanud erinevad asutused alates 2003. aastast. Antud Assurance tase on baastase teenuse osutamiseks. Eksisteerib ka EQUASS Excellence, mis on edasijõudnute kvaliteedimärk.

 

EQUASS Assurance koosneb 10 kvaliteedi põhimõttest, 50 kriteeriumist ning 100 tegevuse indikaatorist. EQUASS Assurance kvaliteedi põhimõtted kattuvad Euroopa Liidu Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Raamistiku (Common Quality Framework for Social Services of General Interest) põhimõtetega, mis on vabatahtlik raamistik liikmesriikidele sotsiaalteenuste osutamise kvaliteedi tagamiseks. Kümme põhimõtet, millele tähelepanu pööratakse on juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöö, osalus, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ning pidev areng. Nõuded, mida baastase sotsiaalteenuse pakkujale esitab, on väga kõrged ning ei piirdu vaid dokumenatsiooni korrastamisega. Eelkõige tõstetakse esile teenuse saajate õigusi enesemääratlusele, sotsiaaltöötajate eetilisi põhimõtteid ja professionaalseid oskusi ning koostööd huvigruppide ja partneritega.

 

Kvaliteedisüsteemi rakendamise protsessi oli kaasatud kogu asutuse sidusvõrgustik – nii juhid, spetsialistid, kliendid kui ka koostööpartnerid ja muud erinevad huvigrupid. Personal, kes reaalselt klientidele teenust osutab, oli projekti üheks põhiliseks sihtgrupiks. Töötajaid koolitati metoodika kasutamiseks, et teenuste kvaliteet tõuseks ning soovitud tulemused saavutataks. Projekti jooksul toimusid kogemuskohtumised teiste EQUASS Assurance märgi saanud teenuse pakkujatega, konsultantide ja audiitoridega, mille tulemusena arendustöö kulges plaanipäraselt ning eesmärgistatult.

 

Lõppaudit kinnitas, et meie pingutused teha tööd eesmärgistatult, kliendikeskselt ja professionaalselt, on vastavuses kvaliteedinõuetega, kuid väga palju tööd on veel ees, et teooria juurduks meie igapäevasesse praktikasse. Järjepideva arengu peab tagama eesmärgistatud planeerimine, tegevuste elluviimine, tulemuste mõõtmine ja parandustegevuste rakendamine. Seda nii kogukondlikul, asutuse sisesel kui iga teenust vajava üksikisiku tasandil.

 

Töö kvaliteedilitsentsi kriteeriumitele vastavuse saavutamiseks nõudis kõigi töötajate ühist pingutust, kuid kindlasti oli see asendamatu kogemus, tagamaks asutuse järjepidevat arengut ja muutumist avatumaks kogukonnale ning kõigile abivajajatele.

 

20. märtsil toimus EQUASS projekti lõpuseminar, kus jäi kõlama lause: "See on Teie kvaliteedisüsteem, mida edasi arendada!"